बुधवार, १८ फेब्रुवारी, २००९

आई

मी आई झाले तेव्हा
मला आई उमजली
आई समजायला वयाची
पंचवीशी यावी लागली