शुक्रवार, २७ फेब्रुवारी, २००९

सोबत

सात जन्मासाठी सोबत
मला तरी मान्य नाही
आठव्या जन्मी तुझ नसण
मला पटु शकत नाही

जन्मजन्माचे बंध बांध
बांधणारच असशील जर
सोबतीने वाट चाल
चालणारच असशील तर

मधेच हरवून गेले जरी
परत परत फ़िरुन येईन
आठवणींची सावली माझ्या
तुझ्यापाशीच ठेवुन जाईन