शुक्रवार, ६ एप्रिल, २०१२

एक उत्तर नसलेला प्रश्नदेवा, तू खरच खुप चतुर आहेस
मनात अपराधी भाव राहू नयेत
म्हणुन ना जाण्यापुर्वी तू नात्यांचे पीळ सोडवलेस?

अरे, पण आता मी काय करु?
अजुन बरीच नाती आहेत
पीळ कायम असलेली
पीळ सुटला की नात्यांचे बोटही सुटतेय
असा अंध का म्हणेनास पण विश्वास बसत चाललाय

त्याचे काय?