मंगळवार, २५ सप्टेंबर, २०१२

प्रार्थना

जा‌ऊ दे जळून । अमंगल सारे।
रुजू दे विचार । मांगल्याचा॥

क्षमा अनुकंपा । कणा जीवनाचा।
कळोनी वळावे । माझ्या मना॥

मत्सराचे विष । सर्वांत जहाल।
हो‌ईल निष्प्रभ । तुझ्या कृपे॥

चुका ह्या होतात । पदोपदी माझ्या ।
बुद्धी दे त्यातून। शिकण्याची॥

हाची आशीर्वाद । द्यावा मला देवा ।
दांभिकता मना । शिवू नये॥

एक विनवणी । तुझ्या चरणाशी ।
वृथा अहंकार । लोप पावो ॥

चुकले माकले । लेकराचे काही ।
सांभाळूनी घ्यावे । देवा तुची ॥

यथामती केली । प्रार्थना जी देवा ।
मानुनिया गोड । स्वीकारावी ॥