बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१२

प्रार्थना


करिते मी धावा । संकट निवारा ।
भयमुक्त करा । गजानना ॥

चिंता क्लेष माझे । जाणसी तू सारे ।
रक्षण करावे । विघ्नहारा ॥

थकले हारले । मोडून पडले ।
शरण मी आले । सावरावे ।

ठरेना वादळ । भरकटे तारु ।
सुखरुप न्यावे । पैलतिरा ॥

तुच माझा राम । तुच माझा शाम ।
सगुण स्वरुप । चैतन्य तू ।

स्विकारुनी सेवा । आशिर्वाद द्यावा
सुखी व्हावे सर्व । आप्तजन ॥